Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. Do pełnego korzystania z aplikacji eObywatel prosimy o włączenie JavaScript.

Wydzierżawianie gruntów z gminnego zasobu nieruchomości w trybie bezprzetargowym

Urząd Miejski w Wadowicach
34-100, Wadowice, pl. Jana Pawła II 23
telefon: 33 873 18 11 fax: 33 873 18 11
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.), Ustawa
 z dnia 23 kwietnia 1964r.- Kodeks cywilny ( t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459. ), Uchwała Nr XXIII/141/2005 Rady Miejskiej
w Wadowicach z dnia 22 marca 2005r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata ( Dz. Urz. Województwa Małopolskiego Nr 276, poz. 1987 ), Uchwała Nr X/88/2011 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/141/2005 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 22 marca 2005r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego nr 585, poz. 6714).

Wymagane wnioski

Wniosek o wydzierżawienie gruntu

Do wniosku należy dołączyć oryginał lub kserokopie mapy ewidencyjnej z naniesioną lokalizacją gruntu (mapę można uzyskać w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wadowicach, ul. Mickiewicza 24, 34-100 Wadowice).

Wymagane załączniki
Jednostka odpowiedzialna Komórka1
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe -
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty bez opłat
 1. Opłaty skarbowej nie pobiera się.
 2. Wysokość czynszu z tytułu dzierżawy gruntu ustalona jest w umowie na podstawie Zarządzenia Burmistrza Wadowic.
Termin załatwienia sprawy

2-3 miesiące.

Tryb odwoławczy
Opłata za odwołanie bez opłat
Uwagi
 1. W razie pozytywnego rozpatrzenia wniosku o wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym – wynikiem postępowania jest zawarcie umowy dzierżawy.
 2. Przygotowanie ogłoszenia w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.
 3. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędzie Miejskim w Wadowicach na okres 21 dni, informację o wykazie podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej tut. urzędu.
 4. Sporządzenie i podpisanie umowy dzierżawy.

 

W drodze bezprzetargowej nieruchomość może być wydzierżawiona:

 • na cele prowadzenia działalności niezarobkowej, w szczególności: charytatywnej, opiekuńczej, leczniczej, oświatowej, naukowej, wychowawczej, kulturalnej, sportowo-turystycznej i pożytku publicznego,
 • na rzecz gminnych osób prawnych i gminnych jednostek organizacyjnych,
 • na rzecz Skarbu Państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego,
 • na rzecz następcy prawnego osoby, która poniosła nakłady na przedmiot dzierżawy w postaci stałego lub tymczasowego obiektu budowlanego, wybudowanego na podstawie pozwolenia na budowę,
 • na cel: rolniczo – ogrodniczy, urządzanie zieleńców i ogródków przydomowych,
 • w celu urządzenia dróg dojazdowych,
 • w celu poprawienia zagospodarowania nieruchomości przyległej lub jej części stanowiącej własność, oddanej w użytkowanie wieczyste, dzierżawę, najem, lub użytkowanie wnioskodawcy,
 • na rzecz osoby, od której zakupiono daną nieruchomość, do czasu jej docelowego zagospodarowania,
 • w przypadku negatywnego wyniku 2-ch kolejnych przetargów,
 • w innych przypadkach – uzasadnionych względami społeczno – gospodarczymi.