Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. Do pełnego korzystania z aplikacji eObywatel prosimy o włączenie JavaScript.

Przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów Gminy Wadowice

Urząd Miejski w Wadowicach
34-100, Wadowice, pl. Jana Pawła II 23
telefon: 33 873 18 11 fax: 33 873 18 11
Podstawa prawna
Wymagane wnioski

Wniosek o przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu Gminy Wadowice.

Wymagane załączniki
Jednostka odpowiedzialna Komórka1
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe -
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty bez opłat
Termin załatwienia sprawy

30 dni

Tryb odwoławczy
Opłata za odwołanie bez opłat
Uwagi
 1. Podmioty, które nie są przedsiębiorcami i nie prowadzą działalności gospodarczej składają:
 2. wypełniony wniosek, z uzasadnieniem przyczyny ubiegania się o zmianę terminu płatności opłaty rocznej,
 3. Podmioty, które są przedsiębiorcami i prowadzą działalność gospodarczą, zobowiązane są przedłożyć:
 4. wypełniony wniosek, z uzasadnieniem przyczyny ubiegania się o zmianę terminu płatności opłaty rocznej,
 5. wypełniony „Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis” - zał. Nr 1,
 6. aktualne informacje niezbędne do przyznania pomocy de minimis dotyczące wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej tj.:
 • wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis jakie wnioskodawca (oraz jednostki gospodarcze powiązane z wnioskodawcą) otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2-ch poprzedzających go lat albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie przez wnioskodawcę (i jednostki powiązane) - zał. Nr 2,

albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie - zał. Nr 3,

 • informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dot. w szczególności wnioskodawcy (oraz jednostek gospodarczych powiązanych) i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis,
 1. dokumenty finansowe pozwalające ocenić sytuację wnioskodawcy/ów (oraz jednostek gospodarczych powiązanych z wnioskodawcą) – za rok, w którym wnioskodawca/y ubiega/ją się o pomoc, oraz z dwóch poprzedzających go lat,
 2. rating przedsiębiorcy, a w przypadku jego braku oświadczenie o kondycji ekonomiczno –finansowej firmy ze wskazaniem kategorii ratingowej: AAA-A, BBB, BB, B, CCC -objaśnienie na str. 2 niniejszej karty informacyjnej,
 3. informację czy równocześnie z przedmiotowym wnioskiem, wnioskodawca składał w innych instytucjach wnioski w sprawie udzielenia pomocy de minimis – zał. Nr 4,
 4. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.

Nieprzedstawienie przez wnioskodawcę – przedsiębiorcę żądanych dokumentów, wymienionych w pkt II - spowoduje, że wniosek w zakresie przesunięcia terminu opłaty rocznej, nie będzie mógł być pozytywnie załatwiony.