Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. Do pełnego korzystania z aplikacji eObywatel prosimy o włączenie JavaScript.

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Wadowice przeznaczonych do spoźycia w miejscu sprzedazy /gastronomia/

Urząd Miejski w Wadowicach
34-100, Wadowice, pl. Jana Pawła II 23
telefon: 33 873 18 11 fax: 33 873 18 11
Podstawa prawna

art. 111 i art. 18  ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi

(tj.Dz.U. z 2016 r.,  poz. 487 z późniejszymi zmianami)

Wymagane wnioski
 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Wadowice przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży
 2. Załączniki:
 • Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży  napojów alkoholowych,
 • Zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
 • Decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu (punktu sprzedaży), o której mowa           w art. 65 ust.1 pkt 2 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
Wymagane załączniki
Jednostka odpowiedzialna Komórka1
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe -
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty bez opłat

Wniosek i załączniki do wniosku nie podlegają opłacie skarbowej.

Za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w pierwszym roku są wnoszone z góry ( proporcjonalnie                                                

     do okresu ważności zezwolenia) i za cały rok wynoszą:

 • 525 zł. na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
 • 525 zł. na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 • 100 zł. na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.

Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani  do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów   napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Opłatę za korzystanie w następnym roku z zezwolenia, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych              w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

 • 500 zł. dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa – wnosi w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 • 500 zł. dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) – wnosi

 w wysokości 1,4 % ogólnej sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

 • 000 zł. dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu wnosi w wysokości 2,7 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych  nie przekroczyła w/ w wartości, wnoszą opłatę określoną w punkcie 2.  Opłata jest wnoszona na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem

w trzech  równych ratach w terminach do 31 stycznia,  do 31 maja i do 30 września danego roku kalendarzowego.

Wartość sprzedaży - kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe,  z uwzględnieniem  podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni poprzez wydanie decyzji.

Tryb odwoławczy
 1. Zażalenie na postanowienie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  wnosi się  do Samorządowego  Kolegium Odwoławczego* za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie w terminie  7  dni od dnia  doręczenia postanowienia.
 2. Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego* za pośrednictwem burmistrza w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

          *Zażalenie na postanowienie i odwołanie od decyzji nie podlega opłacie skarbowej.

Opłata za odwołanie bez opłat
Uwagi