Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. Do pełnego korzystania z aplikacji eObywatel prosimy o włączenie JavaScript.

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Wadowice

Urząd Miejski w Wadowicach
34-100, Wadowice, pl. Jana Pawła II 23
telefon: 33 873 18 11 fax: 33 873 18 11
Podstawa prawna

art. 181 ust. 1, 2 i 3 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj.Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z późniejszymi zmianami)

Wymagane wnioski
  1. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Wadowice
  2. Załączniki:
  • Zgoda organizatora imprezy na sprzedaż napojów alkoholowych w trakcie imprezy,
  • kopia stałego zezwolenia na sprzedaż alkoholu z dowodem uiszczenia opłaty za korzystanie z zezwolenia (nie dotyczy zezwoleń wydanych przez Burmistrza Wadowic).
  • Zgoda właściciela lub zarządcy terenu na którym ma być zlokalizowany punkt sprzedaży,
Wymagane załączniki
Jednostka odpowiedzialna Komórka1
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe -
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty bez opłat

      Za korzystanie z jednorazowego zezwolenia:

  • 43,75 zł za sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
  • 43,75 zł za sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),
  • 175,00 zł za sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18 % alkoholu.
Termin załatwienia sprawy

Do 14 dni poprzez wydanie decyzji.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od  decyzji  wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego* za pośrednictwem burmistrza,  w terminie  14 dni od dnia doręczenia.

*Odwołanie od decyzji nie podlega opłacie skarbowej.

Opłata za odwołanie bez opłat
Uwagi
  1. Jednorazowe zezwolenie otrzymują podmioty gospodarcze, które posiadają zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w stałych punktach sprzedaży oraz jednostki OSP. Zezwolenia  wydawane są na okres do 2 dni.

2.  Odbiór zezwolenia odbywa się za okazaniem dowodu osobistego przez  wnioskodawcę lub przez pełnomocnika po okazaniu dowodu uiszczenia opłaty za korzystanie z zezwolenia.