Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. Do pełnego korzystania z aplikacji eObywatel prosimy o włączenie JavaScript.

Skargi i wnioski z działu VIII KPA

Urząd Miejski w Wadowicach
34-100, Wadowice, pl. Jana Pawła II 23
telefon: 33 873 18 11 fax: 33 873 18 11
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., 1257, j.t.), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r., Nr 5, poz. 46, j.t.).

Wymagane wnioski

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, a także ustnie do protokołu. Skargi lub wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania. Forma pisma jest dowolna, można też skorzystać z gotowego formularza.

Wymagane załączniki
Jednostka odpowiedzialna Komórka1
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe -
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty bez opłat

Skargi i wnioski są wolne od opłat.

Termin załatwienia sprawy

Każda skarga lub wniosek powinny być załatwione bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. O sposobie załatwienia skargi/wniosku zawiadamia się skarżącego/wnioskodawcę. W razie niemożności załatwienia skargi w terminie miesiąca zawiadamia się skarżącego podając przyczyny zwłoki i wskazują nowy termin załatwienia. W razie niemożności załatwienia wniosku w terminie miesiąca zawiadamia się wnioskodawcę o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia wniosku oraz o przewidywanym terminie załatwienia wniosku.

Tryb odwoławczy

W przypadku skargi lub wniosku tryb odwoławczy nie przysługuje.

Opłata za odwołanie bez opłat
Uwagi

Skargę w sprawie, w której w toku postępowania administracyjnego została wydana decyzja ostateczna, uważa się zależnie od jej treści za żądanie wznowienia postępowania lub za żądanie stwierdzenia nieważności decyzji albo jej uchylenia lub zmiany z urzędu. Należy podkreślić, że żądanie takie zostanie uwzględnione, gdy zachodzą przewidziane w k.p.a. przesłanki do wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności decyzji albo jej uchylenia lub zmiany.

 

Na nienależyte załatwienie wniosku lub niezałatwienie wniosku w terminie przysługuje skarga.