Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. Do pełnego korzystania z aplikacji eObywatel prosimy o włączenie JavaScript.

Wydanie oświadczenia o dostępności działek inwestycyjnych do drogi publicznej

Urząd Miejski w Wadowicach
34-100, Wadowice, pl. Jana Pawła II 23
telefon: 33 873 18 11 fax: 33 873 18 11
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 z późn. zm.), Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.), ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.).

Wymagane wnioski

Do wniosku należy dołączyć:

1. ksero mapy sytuacyjno-wysokościową skali 1:500 (lub 1:1000) z projektu zagospodarowania działek inwestycyjnych;

2. wypis z rejestru gruntów dla działek objętych wnioskiem oraz działek na których zlokalizowana jest droga;

3. ksero mapy ewidencji gruntów zawierającą działki objęte wnioskiem oraz działek na których zlokalizowana jest droga;

4. w przypadku ustanowienia pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa bądź uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa, a także potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej od złożonego pełnomocnictwa.

Wymagane załączniki
Jednostka odpowiedzialna Komórka1
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe -
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty bez opłat

Opłata skarbowa: w przypadku dołączenia do wniosku dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – 17,00 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) - zwolnienie z opłaty skarbowej jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni od daty złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy
Opłata za odwołanie bez opłat
Uwagi

1. Z wnioskiem o wydanie oświadczenia o dostępności działek inwestycyjnych do drogi publicznej może wystąpić właściciel działek będących przedmiotem wniosku lub jego pełnomocnik (w tym przypadku do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo).

2. Postępowanie administracyjne wszczyna się na wniosek strony. Wydanie oświadczenia bądź jego odmowa, następuje po przedłożeniu w tut. Urzędzie wymaganych wraz z wnioskiem dokumentów.