Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. Do pełnego korzystania z aplikacji eObywatel prosimy o włączenie JavaScript.

Warunki techniczne budowy (przebudowy) zjazdu z drogi publicznej

Urząd Miejski w Wadowicach
34-100, Wadowice, pl. Jana Pawła II 23
telefon: 33 873 18 11 fax: 33 873 18 11
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 z późn. zm.)  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.), ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn.zm.), Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz.
124 z późn. zm.).

Wymagane wnioski

Do wniosku należy dołączyć:

  1. kserokopia mapy sytuacyjno-wysokościową skali 1:500 lub 1:1000 z naniesioną proponowaną lokalizacją zjazdu;
  2. kserokopia wypisu z rejestru gruntów dla działek inwestycyjnych oraz działek, na których zlokalizowana jest droga;
  3. kserokopia mapy ewidencji gruntów zawierająca działki objęte wnioskiem oraz działki na których zlokalizowana jest droga;
  4. w przypadku ustanowienia pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa bądź uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa, a także potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej od złożonego pełnomocnictwa.
Wymagane załączniki
Jednostka odpowiedzialna Komórka1
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe -
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty bez opłat
  1. Opłata skarbowa za wydanie decyzji (dotyczy obiektów nie związanych z budownictwem mieszkaniowym) - 82,00 zł;
  2. Opłata skarbowa: w przypadku dołączenia do wniosku dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – 17,00 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) - zwolnienie z opłaty skarbowej jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni, zaś sprawy szczególnie złożone do 60 dni od daty złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy
Opłata za odwołanie bez opłat

Od wydanej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Wadowic w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Uwagi
  1. Z wnioskiem o wydanie warunków technicznych budowy (przebudowy) zjazdu, może wystąpić właściciel nieruchomości przyległej do drogi publicznej lub jego pełnomocnik (w tym przypadku do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo).
  2. Postępowanie administracyjne wszczyna się na wniosek strony. Uzyskanie decyzji bądź jej odmowa następuje po przedłożeniu w tut. Urzędzie wymaganych wraz z wnioskiem dokumentów.