Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. Do pełnego korzystania z aplikacji eObywatel prosimy o włączenie JavaScript.

Prowadzenie robót oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Urząd Miejski w Wadowicach
34-100, Wadowice, pl. Jana Pawła II 23
telefon: 33 873 18 11 fax: 33 873 18 11
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 z późn. zm.), ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1264 z późn. zm.), Uchwały Rady Miejskiej w Wadowicach Nr XXXIII/251/2017 z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg na drogach gminnych i powiatowych zarządzanych przez Gminę Wadowice (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2017 r.,  poz. 1994).

Wymagane wnioski

Do wniosku należy dołączyć:

 1. plan sytuacyjny odcinka pasa drogowego przewidzianego do zajęcia z podaniem jego wymiarów w skali 1:500 lub 1:1000 oraz zaznaczoną trasą urządzeń objętych wnioskiem;
 2. kserokopia decyzji na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
 3. kserokopię pozwolenia na budowę lub zgłoszenia;
 4. oświadczenie o sposobie zabezpieczenia i oznakowania robót lub projekt organizacji ruchu –
  w przypadku gdy zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych;
 5. harmonogram robót (w przypadku etapowego prowadzenia robót);
 6. w przypadku ustanowienia pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa bądź uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa, a także potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej od złożonego pełnomocnictwa.
Wymagane załączniki
Jednostka odpowiedzialna Komórka1
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe -
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty bez opłat
 1. Opłata skarbowa: zwolnienie na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. (Dz. U. 2016 r., poz. 1827
  z późn. zm. ) o opłacie skarbowej – ust. 44 w kol. 4 w pkt. 8 i 9 w części III załącznika do ustawy;
 2. Opłata skarbowa: w przypadku dołączenia do wniosku dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii - 17,00 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) - zwolnienie z opłaty skarbowej jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
 3. Opłata za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót.
 4. Opłata proporcjonalna do liczby dni pozostałych do końca roku kalendarzowego (w którym zostało umieszczone urządzenie) liczone od dnia umieszczenia urządzenia w pasie drogowym oraz opłata roczna za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni, zaś sprawy szczególnie złożone do 60 dni od daty złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Wadowic w terminie 14 dni od daty jej otrzymania

Opłata za odwołanie bez opłat
 1. Z wnioskiem o zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót oraz umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego może wystąpić inwestor prowadzonej inwestycji, lub w jego imieniu pełnomocnik (w tym przypadku do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo).

Postępowanie administracyjne wszczyna się na wniosek strony. Uzyskanie decyzji bądź jej odmowa następuje po przedłożeniu w tut. Urzędzie wymaganych wraz z wnioskiem dokumentów.

Uwagi