Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. Do pełnego korzystania z aplikacji eObywatel prosimy o włączenie JavaScript.

Umieszczenie ogródka gastronomicznego/stoiska handlowego/usługowego/obiektu służącego do ekspozycji towaru/innego obiektu niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami utrzymania pasa drogowego

Urząd Miejski w Wadowicach
34-100, Wadowice, pl. Jana Pawła II 23
telefon: 33 873 18 11 fax: 33 873 18 11
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 z późn. zm.), ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w spra­wie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1264 z późn. zm.), Uchwała Rady Miejskiej w Wadowicach Nr XXXIII/251/2017 z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg na drogach gminnych i powiatowych zarządzanych przez Gminę Wadowice (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2017 r., poz. 1994) Zarządzenie Burmistrza Wadowic sprawie ustalenia zasad lokalizacji ogródków gastronomicznych, stoisk handlowych lub usługowych w pasie drogowym dróg gminnych oraz dróg będących w zarządzie Gminy Wadowice (aktualne na dzień wydania decyzji).

Wymagane wnioski

Do wniosku należy dołączyć:

  1. Projekt ogródka gastronomicznego/stoiska handlowego/usługowego/obiektu służącego do ekspozycji towaru/innego obiektu niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami utrzymania pasa drogowego w skali 1:50 lub 1:100 opisany, zwymiarowany, zawierający:

- część opisową;

- rzut perspektywiczny na tle elewacji budynku i rzut poziomy;

- mapę sytuacyjno-wysokościową w skali 1:500 z wrysowaną lokalizacją, ze wskazaniem numeru posesji, przed którą planowana jest lokalizacja ogródka/stoiska/obiektu.

- fotografię lub prospekt wyposażenia ogródka/stoiska/obiektu (stoliki, krzesła, parasole, elementy ogrodzenia, zieleń);

- fotografię ogródka (w przypadku organizacji ogródka z roku poprzedniego)

  1. Oświadczenie Wnioskodawcy o sposobie funkcjonowania i posadowienia ogródka gastronomicznego/stoiska handlowego/usługowego/obiektu służącego do ekspozycji towaru/innego obiektu niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami utrzymania pasa drogowego w organizacji ruchu zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz zobowiązaniu do usunięcia, na wezwanie zarządcy drogi, ww. obiektu bez prawa do odszkodowania i zwrotu poniesionych kosztów.
  2. Oświadczenie o sposobie zabezpieczenia i oznakowania obiektu lub projekt organizacji ruchu – wyłącznie w przypadku gdy zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych
  3. w przypadku ustanowienia pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa bądź uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa, a także potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej od złożonego pełnomocnictwa.
Wymagane załączniki
Jednostka odpowiedzialna Komórka1
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe -
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty bez opłat
  1. Opłata skarbowa: zwolnienie na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z późn. zm. )– ust. 44 w kol. 4 w pkt. 8 i 9 w części III załącznika do ustawy.
  2. Opłata skarbowa: w przypadku dołączenia do wniosku dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii - 17,00 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) - zwolnienie z opłaty skarbowej jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
  3. Opłata za umieszczenie ogródka gastronomicznego/ stoiska handlowego/ usługowego/ obiektu służącego do ekspozycji towaru/ innego obiektu w pasie drogowym.
Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni,  zaś sprawy szczególnie złożone do 60 dni od daty złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  za pośrednictwem Burmistrza Wadowic w terminie 14 dni od daty jej otrzymania;

Opłata za odwołanie bez opłat
Uwagi
  1. Z wnioskiem o umieszczenie ogródka gastronomicznego lub stoiska handlowego/usługowego/obiektu służącego do ekspozycji towaru/innego obiektu w pasie drogowym może wystąpić inwestor, lub w jego imieniu pełnomocnik (w tym przypadku do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo).
  2. Postępowanie administracyjne wszczyna się na wniosek strony. Uzyskanie decyzji bądź jej odmowa następuje po przedłożeniu w tut. Urzędzie wymaganych wraz z wnioskiem dokumentów.