Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. Do pełnego korzystania z aplikacji eObywatel prosimy o włączenie JavaScript.

Umieszczenie reklamy w pasie drogowym

Urząd Miejski w Wadowicach
34-100, Wadowice, pl. Jana Pawła II 23
telefon: 33 873 18 11 fax: 33 873 18 11
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 z późn. zm.), ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1264 z późn. zm.), Uchwały Rady Miejskiej w Wadowicach Nr XXXIII/251/2017 z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg na drogach gminnych i powiatowych zarządzanych przez Gminę Wadowice (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2017 r., poz. 1994).

Wymagane wnioski

Do wniosku należy dołączyć:

  1. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1 000 lub 1:500 z zaznaczeniem lokalizacji reklamy względem granic działek;
  2. Projekt techniczny reklamy zawierający:

- szkic graficzny (w kolorze) reklamy (zastępczo: próbny wydruk, fotografia reklamy itp);

- szkic graficzny konstrukcji reklamy wraz z podaniem jej wymiarów;

- pełną treść reklamy;

  1. Pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnika należy dołączyć do wniosku oryginał pełnomocnictwa bądź uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa, a także potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej od złożonego pełnomocnictwa.
Wymagane załączniki
Jednostka odpowiedzialna Komórka1
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe -
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty bez opłat
  1. Opłata skarbowa: zwolnienie na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. (Dz. U. 2016 r., poz. 1827
    z późn. zm.) o opłacie skarbowej – ust. 44 w kol. 4 w pkt. 8 i 9 w części III załącznika do ustawy;
  2. Opłata skarbowa: w przypadku dołączenia do wniosku dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – 17,00 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) - zwolnienie z opłaty skarbowej jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
  3. Opłata za umieszczenie reklamy w pasie drogowym.
Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni,  zaś sprawy szczególnie złożone do 60 dni od daty złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
za pośrednictwem Burmistrza Wadowic w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Opłata za odwołanie bez opłat
Uwagi
  1. Z wnioskiem o umieszczenie reklamy w pasie drogowym może wystąpić inwestor lub w jego imieniu pełnomocnik (w tym przypadku do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo).
  2. Postępowanie administracyjne wszczyna się na wniosek strony. Uzyskanie decyzji bądź jej odmowa następuje po przedłożeniu w tut. Urzędzie wymaganych wraz z wnioskiem dokumentów.