Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. Do pełnego korzystania z aplikacji eObywatel prosimy o włączenie JavaScript.

Uzgodnienie budowy ogrodzenia od strony drogi publicznej

Urząd Miejski w Wadowicach
34-100, Wadowice, pl. Jana Pawła II 23
telefon: 33 873 18 11 fax: 33 873 18 11
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 z późn. zm.), ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.).

Wymagane wnioski

Do wniosku należy dołączyć:

  1. kserokopię mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 lub 1:1000 z naniesioną proponowaną lokalizacją ogrodzenia;
  2. kserokopię wypisu z rejestru gruntów dla działek objętych wnioskiem oraz działek, na których zlokalizowana jest droga;
  3. kserokopię mapy ewidencji gruntów zawierającą działki objęte wnioskiem oraz działki, na których zlokalizowana jest droga;
  4. szkice/rysunki ogrodzenia (tylko w przypadku skomplikowanych ogrodzeń);
  5. w przypadku ustanowienia pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa bądź uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa, a także potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej od złożonego pełnomocnictwa.
Wymagane załączniki
Jednostka odpowiedzialna Komórka1
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe -
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty bez opłat
  1. Opłata skarbowa : w przypadku dołączenia do wniosku dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – 17,00 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) - zwolnienie z opłaty skarbowej jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni, zaś sprawy szczególnie złożone do 60 dni od daty złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy
Opłata za odwołanie bez opłat
Uwagi
  1. Z wnioskiem o uzgodnienie budowy ogrodzenia od strony drogi publicznej może wystąpić właściciel działek będących przedmiotem wniosku lub jego pełnomocnik (w tym przypadku do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo).
  2. Postępowanie administracyjne wszczyna się na wniosek strony. Uzgodnienie bądź jego odmowa następuje po przedłożeniu w tut. Urzędzie wymaganych wraz z wnioskiem dokumentów.