Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. Do pełnego korzystania z aplikacji eObywatel prosimy o włączenie JavaScript.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

Urząd Miejski w Wadowicach
34-100, Wadowice, pl. Jana Pawła II 23
telefon: 33 873 18 11 fax: 33 873 18 11
Podstawa prawna

art. 306 e, 306 f, 306 h  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

 (tekst jedn. Dz. U.  z 2017 r., poz. 201 z późn. zmianami).

Wymagane wnioski

wniosek o wydanie zaświadczenia o nie zaleganiu w zapłacie zobowiązań podatkowych

Wymagane załączniki
Jednostka odpowiedzialna Komórka1
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe -
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty bez opłat

    Opata skarbowa: 21,00 zł – od każdego egzemplarza 
    Opata skarbowa:  – 17 zł  –  w przypadku dołączenia do wniosku  dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury)

Termin załatwienia sprawy
Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.    
Tryb odwoławczy

W przypadku niezadowolenia z wydanego zaświadczenia wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia
zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie w terminie 7 dni od daty
doręczenia, za pośrednictwem Burmistrza Wadowic.
Zażalenie należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańca (parter) lub przesłać pocztą.

Opłata za odwołanie bez opłat
Uwagi