Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. Do pełnego korzystania z aplikacji eObywatel prosimy o włączenie JavaScript.

Ustalenie numeru porządkowego

Urząd Miejski w Wadowicach
34-100, Wadowice, pl. Jana Pawła II 23
telefon: 33 873 18 11 fax: 33 873 18 11
Podstawa prawna

Art. 47a ust.1 pkt.1) i art. 47a ust.5 ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 2101 z późn. zm.).

Wymagane wnioski

Do wniosku należy dołączyć:

kopię mapy: zasadniczej, ewidencyjnej, z projektem podziału, topograficznej w skali nie mniejszej niż 1:10 000 lub kopia projektu zagospodarowania działki lub terenu) na której kolorem (podać jakim kolorem) wyróżniono budynek będący przedmiotem wniosku.

 

Prosimy o dołączenie:

 

  • Dla budynku wybudowanego:
  • Mapę uzupełniającą pomiar budynku z wypisem z rejestru gruntów - w celu lokalizacji budynku*,

* – w przypadku braku mapy uzupełniającej pomiar budynku z wypisem z rejestru gruntów, należy dołączyć  aktualną kopię mapy ewidencyjnej, aktualny wypis z wykazu działek i wykazu podmiotów (wypis skrócony) (Starostwo Powiatowe, Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Mickiewicza 24, 34-100 Wadowice).

 

  • Dla budynku będącego w trakcie budowy:
  • Wypis z wykazu działek i wykazu podmiotów (wypis skrócony) (Starostwo Powiatowe, Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Mickiewicza 24, 34-100 Wadowice),
  • Ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę,
  • Mapa z projektem zagospodarowania działki lub terenu - w celu lokalizacji budynku.

 

  • Dla budynku prognozowanego do wybudowania **
  • Dokument potwierdzający tytuł własności nieruchomości – np. wypis z wykazu działek i wykazu podmiotów (wypis skrócony) (Starostwo Powiatowe, Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Mickiewicza 24, 34-100 Wadowice)

** – numer porządkowy dla budynku prognozowanego do wybudowania może być nadany w przypadku, gdy działka na której ma być budynek wybudowany znajduje się w terenie przeznaczonym pod przedmiotową zabudowę, zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Wymagane załączniki
Jednostka odpowiedzialna Komórka1
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe -
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty bez opłat

Skarbowa:

  • Brak,
  • Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo, gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni od złożenia wniosku. Zawiadomienie jest odbierane osobiście przez wnioskodawcę lub wysyłane pocztą (w  przypadku braku możliwości odbioru osobiście za wyraźnym wskazaniem we wniosku).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Opłata za odwołanie bez opłat
Uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Mieszkańca – parter, pokój nr 7 lub w Wydziale Planowania Przestrzennego – II piętro, pokój nr 43.