Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. Do pełnego korzystania z aplikacji eObywatel prosimy o włączenie JavaScript.

Podział nieruchomości etap I - wydanie opinii w sprawie zgodności proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Urząd Miejski w Wadowicach
34-100, Wadowice, pl. Jana Pawła II 23
telefon: 33 873 18 11 fax: 33 873 18 11
Podstawa prawna

Dział III Rozdział 1 ustawy z dnia 21.08. 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r., poz. 121 z późn. zm.),Rozp. Rady Ministrów z dnia 07.12.2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U. z 2004r., Nr 268, poz. 2663).

Wymagane wnioski

ETAP I (wydanie opinii w sprawie zgodności proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego):

 1. wstępny projekt podziału nieruchomości (wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U. z 2004r., Nr 268 poz. 2663) - 2 egz. dla Urzędu Miejskiego + 1 egz. dla każdego współwłaściciela,
 2. dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (oświadczenie),
 3. wypis z katastru nieruchomości i kopię mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi,
 4. opinia właściwego zarządcy drogi (w przypadku projektowanych nowych zjazdów z drogi krajowej lub powiatowej),
 5. pozwolenie o którym mowa w art. 96 ust.1a ustawy o gospodarce nieruchomościami (w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków),
 6. rzuty poszczególnych kondygnacji budynku wraz z odcinkami granic wewnątrz budynku, jeżeli proponowany podział powoduje także podział budynku (art.93 ust.3b ustawy o gospodarce nieruchomościami).

ETAP II (wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości)

 1. protokół z przyjęcia granic nieruchomości,
 2. wykaz zmian gruntowych,
 3. wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej,
 4. mapy z projektem podziału – 2 egz. dla Urzędu Miejskiego + po 1 egz. dla każdego współwłaściciela,
 5. mapa uzupełniająca z wykazem zmian gruntowych – sporządzona w przypadku potrzeby wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów (zmiana powierzchni/przebiegu granic/zniesienia dzielonych działek).
Wymagane załączniki
Jednostka odpowiedzialna Komórka1
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe -
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty bez opłat
Termin załatwienia sprawy

1.ETAP I: Postanowienie opiniujące zgodność proponowanego podziału z ustaleniami planu miejscowego wydawane jest w terminie do 14 dni od dnia złożonego kompletnego wniosku (wniosek + załączniki wymienione w pkt V – ETAP I). Postanowienie jest wysyłane pocztą lub odbierane osobiście przez Wnioskodawcę bądź przez Pełnomocnika.

 1. ETAP II: Decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości wydana jest w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku (wniosek + załączniki wymienione w pkt V – ETAP II). Decyzja jest wysyłana pocztą lub odbierana osobiście przez Wnioskodawcę.
Tryb odwoławczy
Opłata za odwołanie bez opłat
Uwagi

Jeżeli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności lub współużytkowania wieczystego, podziału można dokonać na wniosek  wszystkich współwłaścicieli albo współużytkowników wieczystych.