Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. Do pełnego korzystania z aplikacji eObywatel prosimy o włączenie JavaScript.

Uzgodnienie usytuowania ogrodzenia działki od strony drogi

Miejscowość: Data:
Wnioskodawca

Typ wnioskodawcy:


Dane osobowe
Imię:
Drugie imię:
Nazwisko:
PESEL:
NIP:
Adres zamieszkania
Województwo:
Powiat:
Gmina:
Miejscowość:
Ulica:
Numer domu:
Numer lokalu:
Kod pocztowy:
Poczta:
Kontakt
Telefon:
Email:
Dane instytucji
Nazwa skrócona:
KRS:
REGON:
NIP:
Adres siedziby
Województwo:
Powiat:
Gmina:
Miejscowość:
Ulica:
Numer domu:
Numer lokalu:
Kod pocztowy:
Poczta:
Kontakt
Telefon
Faks:
Email:

Adresat:
Nazwa organu do którego kierowany jest wniosek: Burmistrz Wadowic
Ulica: Pl. Jana Pawła II 23
Kod pocztowy: 34-100
Miejscowość: Wadowice

Imię:

Nazwisko:

Miejscowość:

Ulica:

Numer domu:

Numer lokalu:

Numer telefonu:

TYTUŁ
UZGODNIENIE USYTUOWANIA OGRODZENIA DZIAŁKI OD STRONY DROGI
TREŚĆ

Wnoszę o uzgodnienie

ogrodzenia działek o numerze er.:

od strony drogi

Nazwa ulicy-drogi:

Lokalizacja:

Numer działki:

rodzaj ogrodzenia i jego wymiary:

ODBIÓR DECYZJI:

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1. kserokopia mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 lub 1:1000 z naniesioną proponowaną lokalizacją ogrodzenia;

Załącznik 2. kserokopia wypisu z rejestru gruntów dla działek objętych wnioskiem oraz działek, na których zlokalizowana jest droga;

Załącznik 3. kserokopia mapy ewidencji gruntów zawierająca działki objęte wnioskiem oraz działki, na których zlokalizowana jest droga;

Załącznik 4. szkice/rysunki ogrodzenia;

Załącznik 5. w przypadku ustanowienia pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa bądź uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa, a także potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej od złożonego pełnomocnictwa.

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 z późn. zm.), ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.).