Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. Do pełnego korzystania z aplikacji eObywatel prosimy o włączenie JavaScript.

Wniosek o awaryjne zajęcie pasa drogowego

WNIOSEK NA AWARYJNE ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO

1. Wykonawca prac:
Adres:
2. Termin rozpoczęcia prac:
3. Termin zakończenia prac:
4. Osoba odpowiedzialna:
5. Lokalizacja miejsca awarii:
6.Powierzchnia zajętego pasa drogowego w m2:
7. Rodzaj awarii:

ODBIÓR DECYZJI:

ZAŁĄCZNIKI

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 z późn. zm.), ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1264 z późn. zm.), Uchwały Rady Miejskiej w Wadowicach Nr XXXIII/251/2017 z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymanie i ochroną dróg na drogach gminnych i powiatowych zarządzanych przez Gminę Wadowice (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2017 r., poz. 1994).

INFORMACJE DODATKOWE

O ś wiadczam, że w przypadku podania błędnych danych, względnie prowadzenia robót w miejscu innym niż wskazanym w decyzji, ponoszę odpowiedzialność za konsekwencje wynikłe z tego tytułu. Oświadczam, że zapoznałem się ze stawkami opłat i zasadami płatności za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi (lub bez zawarcia umowy), z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi (lub w umowie) bądź o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi – Zarządca drogi wymierza w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości 10 – krotności opłaty za zajęcie pasa drogowego. Pouczenie: Do zajęcia pasa drogowego upoważnia posiadanie przez wnioskodawcę oryginału decyzji administracyjnej na zajęcie pasa drogowego – odbiór – najpóźniej w dniu rozpoczynającym zajęcie pasa drogowego. Zajęcie pasa drogowego bez posiadania decyzji skutkować będzie naliczeniem kary od dnia zajęcia do dnia odbioru decyzji tj. do dnia, w którym wnioskodawca posiadając decyzje może zająć pas drogowy. *) wymaga uiszczenia opłaty skarbowej z zastrzeżeniem części IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.