Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. Do pełnego korzystania z aplikacji eObywatel prosimy o włączenie JavaScript.

Wygaśnięcie informacji w sprawie podatku od nieruchomości

 

Miejscowość:   Data:
    
Wnioskodawca
 
Dane osobowe
 
Imię:
Drugie imię:
Nazwisko:
PESEL:
NIP:
Imię ojca
Imię matki
Data urodzenia
Adres zamieszkania  
Województwo:
 Powiat:
Gmina:
Miejscowość:
Ulica:
Numer domu:
Numer lokalu:
Kod pocztowy:
Poczta:
Kontakt  
Telefon:
Email:
Dodatkowe dane osoby
PKD
REGON
 
  Adresat:
Nazwa organu do którego kierowany jest wniosek:
Ulica:
Kod pocztowy:
Miejscowość:

 

 

TYTUŁ
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN-1
TREŚĆ

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia zgłoszenia wygaśnięcia obowiązku.

Data wygaśnięcia  

Informacje dodatkowe o okolicznościach powodujących obowiązek złożenia zgłoszenia wygaśnięcia obowiązku:

 


DODATKOWE INFORMACJE

  1.  Data nabycia /data zmiany  - data powstania okoliczności od której uzależnione jest powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego bądź zmiany w obowiązku podatkowym, np. data nabycia nieruchomości aktem notarialnym, data zawarcia umowy dzierżawy lub najmu, data otwarcia spadku (zgon spadkodawcy), data zbycia nieruchomości lub jej części, data zakończenia budowy  lub rozpoczęcia użytkowania nowo powstałego budynku, data rozbiórki budynku, data rozpoczęcia lub zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej, data zmiany klasyfikacji gruntu itp. 
  2.  Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym.
PODSTAWA PRAWNA
  1.  Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.), Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 465, ze zm.), Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 1381, ze. zm.).