Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. Do pełnego korzystania z aplikacji eObywatel prosimy o włączenie JavaScript.

Korekta informacji w sprawie podatku od nieruchomości

 

Miejscowość:   Data:
    
Wnioskodawca
 
Dane osobowe
 
Imię:
Drugie imię:
Nazwisko:
PESEL:
NIP:
Imię ojca
Imię matki
Data urodzenia
Adres zamieszkania  
Województwo:
 Powiat:
Gmina:
Miejscowość:
Ulica:
Numer domu:
Numer lokalu:
Kod pocztowy:
Poczta:
Kontakt  
Telefon:
Email:
Dodatkowe dane osoby
PKD
REGON
 
  Adresat:
Nazwa organu do którego kierowany jest wniosek:
Ulica:
Kod pocztowy:
Miejscowość:

 

 

TYTUŁ
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN-1
TREŚĆ

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia korekty.

Data zmiany

Informacje dodatkowe o okolicznościach powodujących obowiązek złożenia korekty:

Czy las stanowi małżeńską wspólność ustawową?

 DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁMAŁŻONKA

Nazwisko

Pierwsze imię

Drugie imię

PESEL

NIP

Imię ojca *

Data urodzenia *

REGON **

Imię matki *

PKD **

* - dotyczy małżonka nie posiadającego nr PESEL

** - dotyczy małżonka będącego przedsiębiorcą

ADRES ZAMIESZKANIA WSPÓŁMAŁŻONKA

Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

DANE NIERUCHOMOŚCI

Położenie nieruchomości (adres)

Rodzaj własności , użytkowania:

Numer księgi wieczystej lub zbioru dokumentów

Identyfikatory geodezyjne nieruchomości

 

DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA

 

POWIERZCHNIA GRUNTÓW

Powierzchnia w m2 / ha1)
1. Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków m2
2. Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych m2
3. Grunty niezabudowane, objęte obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, i położone na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego m2
4. Pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego m2

 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA* BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI

* Powierzchnia użytkowa – powierzchnia mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych przy czym powierzchnię pomieszczeń o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m, powierzchnię tę pomija się. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe.

Powierzchnia użytkowa w m2
1. Budynki mieszkalne  m2
2. Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz części budynków mieszkalnych zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej  m2
3. Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym  m2
4. Budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń  m2
 5. Budynki pozostałe, w tym: Powierzchnia użytkowa w m2 
 a) zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego  m2
 b) budynki gospodarcze  m2
 c) garaże wolnostojące  m2
 d) inne pozostałe budynki, wcześniej nie wymienione  m2

 

WARTOŚĆ BUDOWLI LUB ICH CZĘŚCI ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Wartość budowli w zł z dokładnością do 1 zł
Budowle

 

DANE O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA

  Przepis prawa będący podstawą zwolnienia (tytuł zwolnienia) Powierzchnia/wartość
Grunty zwolnione m2
Budynki zwolnione m2
Budowle zwolnione

DODATKOWE INFORMACJE

  1.  Data nabycia /data zmiany  - data powstania okoliczności od której uzależnione jest powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego bądź zmiany w obowiązku podatkowym, np. data nabycia nieruchomości aktem notarialnym, data zawarcia umowy dzierżawy lub najmu, data otwarcia spadku (zgon spadkodawcy), data zbycia nieruchomości lub jej części, data zakończenia budowy  lub rozpoczęcia użytkowania nowo powstałego budynku, data rozbiórki budynku, data rozpoczęcia lub zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej, data zmiany klasyfikacji gruntu itp. 
  2.  Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym.
PODSTAWA PRAWNA
  1.  Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.), Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 465, ze zm.), Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 1381, ze. zm.).