Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. Do pełnego korzystania z aplikacji eObywatel prosimy o włączenie JavaScript.

Wniosek o wydanie oświadczenia o dostępności działek inwestycyjnych do drogi publicznej

 

Miejscowość:   Data:
    
Wnioskodawca

Typ wnioskodawcy:

 
Dane osobowe  
Imię:
Drugie imię:
Nazwisko:
PESEL:
NIP:
Adres zamieszkania  
Województwo:
 Powiat:
Gmina:
Miejscowość:
Ulica:
Numer domu:
Numer lokalu:
Kod pocztowy:
Poczta:
Kontakt  
Telefon:
Email:
   
 
 
Dane instytucji
Nazwa:
KRS:
REGON:
NIP:
Adres siedziby  
Województwo:
Powiat:
Gmina:
Miejscowość:
Ulica:
Numer domu:
Numer lokalu:
Kod pocztowy:
Poczta:
Kontakt  
Telefon
Faks:
Email:

 

 
   Adresat:
Nazwa organu do którego kierowany jest wniosek:
Ulica:
Kod pocztowy:
Miejscowość:

Pełnomocnik: 

 Imię:

Nazwisko:

Miejscowość:

Ulica:

Numer domu:

Numer lokalu:

Kod pocztowy:

Numer telefonu:

 

TYTUŁ
WNIOSEK O WYDANIE OŚWIADCZENIA O DOSTĘPNOŚCI DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH DO DROGI PUBLICZNEJ
TREŚĆ

 

Wnoszę o wydanie oświadczenia o dostępności działek oznaczonych numere ew.:

do drogi publicznej:
Nazwa ulicy/drogi:
Lokalizacja:
Numer działki:

na których zlokalizowany będzie:

ODBIÓR DECYZJI:

ZAŁĄCZNIKI

 Załącznik 1. kserokopia mapy sytuacyjno-wysokościowej  w skali   1:500 (lub 1:1000) z   projektu zagospodarowania działek inwestycyjnych;

Załącznik 2. wypis z rejestru gruntów  dla  działek  objętych  wnioskiem  oraz  działek, na których zlokalizowana jest droga;

Załącznik 3. kserokopia mapy ewidencji gruntów zawierającą działki objęte wnioskiem oraz działek,na których zlokalizowana jest droga;

Załącznik 4. w  przypadku  ustanowienia  pełnomocnika –oryginał  pełnomocnictwa  bądź uwierzytelniony  odpis  pełnomocnictwa,  a  także  potwierdzenie  uiszczenia  opłaty skarbowej od złożonego pełnomocnictwa.

PODSTAWA PRAWNA
 
  1. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.,poz. 1440 z późn. zm.)
  2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U.z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.)
  3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1257z późn. zm.).