Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. Do pełnego korzystania z aplikacji eObywatel prosimy o włączenie JavaScript.

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi na prawach wyłączności w celu wyznaczenia tymczasowego stoiska handlowego/ miejsca parkingowego

 

Miejscowość:   Data:
    
Wnioskodawca

Typ wnioskodawcy:

 
Dane osobowe  
Imię:
Drugie imię:
Nazwisko:
PESEL:
NIP:
Adres zamieszkania  
Województwo:
 Powiat:
Gmina:
Miejscowość:
Ulica:
Numer domu:
Numer lokalu:
Kod pocztowy:
Poczta:
Kontakt  
Telefon:
Email:
   
 
 
Dane instytucji
Nazwa skrócona:
KRS:
REGON:
NIP:
Adres siedziby  
Województwo:
Powiat:
Gmina:
Miejscowość:
Ulica:
Numer domu:
Numer lokalu:
Kod pocztowy:
Poczta:
Kontakt  
Telefon
Faks:
Email:

 

 
   Adresat:
Nazwa organu do którego kierowany jest wniosek:
Ulica:
Kod pocztowy:
Miejscowość:

 

 

Imię:

Nazwisko:

Adres:

Nr telefonu:

 

TYTUŁ
WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA LOKALIZACJĘ W PASIE DROGOWYM

TREŚĆ

1. PRZEZNACZENIE wnioskowanego zajęcia pasa drogowego


2. LOKALIZACJA wnioskowanego zajęcia pasa drogowego

3. POWIERZCHNIA 

m(dł. szer.)


4. PLANOWANY okres zajęcia pasa drogowego
od do


5. NUMER poprzedniej decyzji:


Oświadczam, że w przypadku podania błędnych danych, względnie ustawienia ogródka gastronomicznego/stoiska handlowego/usługowego/obiektu służącego do ekspozycji towaru/innego obiektu poza zatwierdzonym miejscem, ponoszę odpowiedzialność za konsekwencje wynikłe z tego tytułu. Oświadczam, że zapoznałem się ze stawkami opłat i zasadami płatności za zajęcie pasa drogowego oraz warunkami umieszczania ogródków gastronomicznych/stoisk handlowych/usługowych/obiektów służących do ekspozycji towaru/innego obiektu w pasie drogowym na terenie Miasta Wadowice. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że pozostawienie ogródka gastronomicznego/stoiska handlowego/usługowego/obiektu służącego do ekspozycji towaru/innego obiektu lub jakichkolwiek elementów po wygaśnięciu zezwolenia lub bez zezwolenia zarządcy drogi skutkuje naliczeniem kary w wysokości 10-krotności stawki podstawowej za każdy dzień od dnia ujawnienia, na podstawie art. 40 ust.12 w/w ustawy o drogach publicznych

ODBIÓR DECYZJI

 

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1:

- Projekt ogródka gastronomicznego/stoiska handlowego/usługowego/obiektu służącego do ekspozycji towaru/innego obiektu niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami utrzymania pasa drogowego w skali 1:50 lub 1:100 opisany, zwymiarowany, zawierający:

- część opisową;
- rzut perspektywiczny na tle elewacji budynku i rzut poziomy;
- mapę sytuacyjno-wysokościową w skali 1:500 z wrysowaną lokalizacją, ze wskazaniem numeru posesji, przed którą planowana jest lokalizacja ogródka/stoiska/obiektu.
- fotografię lub prospekt wyposażenia ogródka/stoiska/obiektu (stoliki, krzesła, parasole, elementy ogrodzenia, zieleń),
- fotografię ogródka/stoiska/obiektu (w przypadku organizacji ogródka z roku poprzedniego);

 

Załącznik 2:
oświadczenie Wnioskodawcy o sposobie funkcjonowania i posadowienia ogródka gastronomicznego/stoiska handlowego/usługowego/obiektu służącego do ekspozycji towaru/innego obiektu niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami utrzymania pasa drogowego w organizacji ruchu zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz zobowiązaniu do usunięcia, na wezwanie zarządcy drogi, ww. obiektu bez prawa do odszkodowania i zwrotu poniesionych kosztów. 

 

 Załącznik 3:
oświadczenie o sposobie zabezpieczenia i oznakowania  obiektu lub projekt organizacji ruchu – wyłącznie w przypadku gdy zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych;

 

 Załącznik 4:
w przypadku ustanowienia pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa bądź uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa, a także potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej od złożonego pełnomocnictwa

 
PODSTAWA PRAWNA
 

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 z późn. zm.), ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w spra­wie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1264 z późn. zm.), Uchwała Rady Miejskiej w Wadowicach Nr XXXIII/251/2017 z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg na drogach gminnych i powiatowych zarządzanych przez Gminę Wadowice (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2017 r., poz. 1994) Zarządzenie Burmistrza Wadowic sprawie ustalenia zasad lokalizacji ogródków gastronomicznych, stoisk handlowych lub usługowych w pasie drogowym dróg gminnych oraz dróg będących w zarządzie Gminy Wadowice (aktualne na dzień wydania decyzji).

    POUCZENIE
    Do zajęcia pasa drogowego upoważnia posiadanie przez wnioskodawcę oryginału decyzji administracyjnej na zajęcie pasa drogowego – odbiór – najpóźniej w dniu rozpoczynającym zajęcie pasa drogowego. Zajęcie pasa drogowego bez posiadania decyzji skutkować będzie naliczeniem opłaty karnej od dnia zajęcia do dnia odbioru decyzji tj. do dnia, w którym wnioskodawca posiadając decyzje może zająć pas drogowy.