Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. Do pełnego korzystania z aplikacji eObywatel prosimy o włączenie JavaScript.

Wniosek o wydanie warunków technicznych budowy(przebudowy) zjazdu z drogi publicznej

 

Miejscowość:   Data:
    
Wnioskodawca

Typ wnioskodawcy:

 
Dane osobowe  
Imię:
Drugie imię:
Nazwisko:
PESEL:
NIP:
Adres zamieszkania  
Województwo:
 Powiat:
Gmina:
Miejscowość:
Ulica:
Numer domu:
Numer lokalu:
Kod pocztowy:
Poczta:
Kontakt  
Telefon:
Email:
   
 
 
Dane instytucji
Nazwa skrócona:
KRS:
REGON:
NIP:
Adres siedziby  
Województwo:
Powiat:
Gmina:
Miejscowość:
Ulica:
Numer domu:
Numer lokalu:
Kod pocztowy:
Poczta:
Kontakt  
Telefon
Faks:
Email:

 

 
   Adresat:
Nazwa organu do którego kierowany jest wniosek:
Ulica:
Kod pocztowy:
Miejscowość:

 

Imię:

Nazwisko:

Miejscowość:

Ulica:

Numer domu:

Numer lokalu:

Numer telefonu:

 

TYTUŁ
WARUNKI TECHNICZNE BUDOWY (PRZEBUDOWY) ZJAZDU Z DROGI PUBLICZNEJ
TREŚĆ

 

Wnoszę o wydanie warunków technicznych z drogi publicznej:

 Nazwa ulicy/drogi:

 Lokalizacjia:

 Numer działki:

do działek oznaczonych numerem ewidencyjnym:

na których zlokalizowany będzie:


ODBIÓR DECYZJI:

ZAŁĄCZNIKI

 Załącznik 1. kserokopia mapy sytuacyjno-wysokościową skali 1:500 lub 1:1000 z naniesioną proponowaną lokalizacją zjazdu

Załącznik 2. kserokopia wypisu z rejestru gruntów dla działek inwestycyjnych oraz działek, na których zlokalizowana jest droga

Załącznik 3. kserokopia mapy ewidencji gruntów zawierająca działki objęte wnioskiem oraz działki na których zlokalizowana jest droga

Załącznik 4. w przypadku ustanowienia pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa bądź uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa, a także potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej od złożonego pełnomocnictwa

PODSTAWA PRAWNA
 
  1. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 z późn. zm.) 
  2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.),
  3. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn.zm.),
  4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz.
    124 z późn. zm.).