Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. Do pełnego korzystania z aplikacji eObywatel prosimy o włączenie JavaScript.

Sprawozdanie zerowe podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

 

 

TYTUŁ

SPRAWOZDANIE ZEROWE PODMIOTU ODBIERAJĄCEGO ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

ZA  PÓŁROCZE  ROKU

TREŚĆ

ADRESAT

 

I. Dane podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

Numer rejestrowy nadany przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta

Numer rejestrowy nadany przez marszałka województwa

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu


Oznaczenie siedziby i adres podmiotu

Województwo

Miejscowość

Kod pocztowy

Ulica

Nr budynku

Nr lokalu

 

II. INFORMACJA O OSIĄGNIETYM POZIOMIE RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UZYCIA PAPIERU, METALI, TWORZYW SZTUCZNYCH I SZKŁA1)

 

 

cały rok

 

 

Łączna masa odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi [Mg]

 

 

 

Łączna masa odebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości [Mg]

 

 

 

Udział morfologiczny papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

w składzie morfologicznym odpadów komunalnych[%]

 

 

 

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia

 papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła[%]

 

 

 

III. INFORMACJA O OSIĄGNIĘTYM POZIOMIE RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE ODPADÓW BUDOWLANYCH I ROZBIÓRKOWYCH1)

 

 

cały rok

 

Łączna masa innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych
i rozbiórkowych przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i  innym procesom odzysku [Mg]

 

 

 

Łączna masa innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych
i rozbiórkowych odebranych w danym okresie sprawozdawczym [Mg]

 

 

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
i odzysku innymi metodamiinnych niż niebezpieczne

odpadów budowlanych i rozbiórkowych[%]

 

 

 

IV. INFORMACJA O OSIAGNIĘTYM POZIOMIE OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJACYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH DO SKŁADOWANIA1)

 

 

cały rok

 

Masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzona w 1995 r.[Mg]

 

 

 

Masa odpadów ulegających biodegradacji odebranych ze strumienia odpadów komunalnych  od właścicieli nieruchomości w roku rozliczeniowym, przekazanych do składowania- MOUBR [Mg]

 

 

 

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych

ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania[%]

 

 

 

 

V. Dane osoby wypełniającej sprawozdanie

Imię

Nazwisko

Numer telefonu służbowego

Numer faksu służbowego

E-mail służbowy

Data sporządzenia sprawozdania

Podpis i pieczątka odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

DODATKOWE INFORMACJE

Wypełnia podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, który w danym półroczu nie odbierał na terenie danej gminy odpadów komunalnych.

1)        Dział II, III i IV sprawozdania zerowego za drugie półrocze wypełnia podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, który nie działa na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, i nie świadczy takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2 tej ustawy, który odbierał na terenie danej gminy odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w pierwszym półroczu i nie odbierał odpadów komunalnych w drugim półroczu.