Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. Do pełnego korzystania z aplikacji eObywatel prosimy o włączenie JavaScript.

Korekta deklaracji rocznej na podatek rolny

 

Miejscowość:   Data:
    
Wnioskodawca

Typ wnioskodawcy:

 
Dane osobowe  
Imię:
Drugie imię:
Nazwisko:
PESEL:
NIP:
Adres zamieszkania  
Województwo:
 Powiat:
Gmina:
Miejscowość:
Ulica:
Numer domu:
Numer lokalu:
Kod pocztowy:
Poczta:
Kontakt  
Telefon:
Email:
   
 
 
Dane instytucji
Nazwa skrócona:
KRS:
REGON:
NIP:
Adres siedziby  
Województwo:
Powiat:
Gmina:
Miejscowość:
Ulica:
Numer domu:
Numer lokalu:
Kod pocztowy:
Poczta:
Kontakt  
Telefon
Faks:
Email:

 

 
   Adresat:
Nazwa organu do którego kierowany jest wniosek:
Ulica:
Kod pocztowy:
Miejscowość:

 

 

TYTUŁ

KOREKTA DEKLARACJI ROCZNEJ NA PODATEK ROLNY ZA ROK

TREŚĆ

 

C. PRZEDMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

5. Rodzaj podmiotu:

 

E. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (WŁĄCZNIE ZE ZWOLNIONYMI)

E.1. Grunty orne (ozn.: R) 

Klasa Powierzchnia w ha fizycznych Przelicznik Powierzchnia w ha przeliczeniowych
 I
II 
IIIa 
IIIb 
IVa 
IVb 
VI,VIz 

E.2. Sady (ozn.: S)

Klasa  Powierzchnia w ha fizycznych Przelicznik  Powierzchnia w ha przeliczeniowych 
I
II 
III,IIIA
IIIB
IV,IVA
IVB
V
VI,VIZ

 

E.3. Łąki i Pastwiska (ozn.: Ł, Ps)

Klasa Powierzchnia w ha fizyczna Przelicznik Powierzchnia w ha przeliczeniowych
I
II
III
IV
V
VI,VIZ

 

 E.4. Grunty rolne zabudowane (ozn.: Br)

Klasa Powierzchnia w ha fizyczna Przelicznik Powierzchnia w ha przeliczeniowych
 

 

E.5. Grunty zadrzewione i zakrzewione położone na użytkach rolnych (ozn.: Lzr)

Klasa Powierzchnia w ha fizyczna Przelicznik Powierzchnia w ha przeliczeniowych
 

 

E.6. Grunty pod stawami zarybionymi - łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem

Klasa Powierzchnia w ha fizyczna Przelicznik Powierzchnia w ha przeliczeniowych
 

 

E.7. Grunty pod stawami zarybionymi – innymi gatunkami ryb niż wymienione w poz.E.6.

Klasa Powierzchnia w ha fizyczna Przelicznik Powierzchnia w ha przeliczeniowych
 

 

E.8. Grunty pod stawami niezarybionymi

Klasa Powierzchnia w ha fizyczna Przelicznik Powierzchnia w ha przeliczeniowych
 

 

E.9. Grunty pod rowami (ozn.: W)

Klasa Powierzchnia w ha fizyczna Przelicznik Powierzchnia w ha przeliczeniowych
 

 

F. ŁĄCZNA POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH

Powierzchnia w ha fizycznych

Powierzchnia w ha przeliczeniowych

G. DANE O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA

  Przepis prawa będący podstawą zwolnienia
(tytuł zwolnienia)
Powierzchnia w ha
PRZEDMIOTY ZWOLNIONE fizycznych przeliczeniowych

H. ULGI W PODATKU ROLNYM

Lp.

Tytuł prawny ulgi Rodzaje ulg Kwota ulgi(bez zaokrągleń)
1 Z tytułu nabycia lub objęcia w zagospodarowanie grutów
2 Inwestycyjne
3 Górskie
4 Inne:
Razem kwota ulg (kwota bez zaokrągleń)

I. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU

Łączna powierzchnia gruntów podlegających opodatkowaniu w ha (bez zwolnionych):

- przeliczeniowych (jeśli użytki rolne stanowią gospodarstwo rolne w rozumieniu art. 2 ust.1 ustawy o podatku rolnym)

- fizycznych (jeśli użytki rolne nie stanowią gospodarstwa rolne w rozumieniu art. 2 ust.1 ustawy o podatku rolnym)

 

Stawka podatku

kwota podatku przed odliczeniem ulg  

Kwota podatku po odliczeniu ulg po zaokrągleniu do pełnych złotych

–  różnica kwot z poz. 95 i poz. 92

J. ADNOTACJE PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ

 

PODSTAWA PRAWNA
 
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 1381, ze zm.). 
 
SKŁADAJĄCY

 

Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób fizycznych tworzących wspólnotę mieszkaniową.

 

 TERMIN SKŁADANIA

 

Do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego, lub wysokość opodatkowania.