Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. Do pełnego korzystania z aplikacji eObywatel prosimy o włączenie JavaScript.

Korekta informacji w sprawie podatku leśnego IL-1

 

Miejscowość:   Data:
    
Wnioskodawca
 
Dane osobowe
 
Imię:
Drugie imię:
Nazwisko:
PESEL:
NIP:
Imię ojca
Imię matki
Data urodzenia
Adres zamieszkania  
Województwo:
 Powiat:
Gmina:
Miejscowość:
Ulica:
Numer domu:
Numer lokalu:
Kod pocztowy:
Poczta:
Kontakt  
Telefon:
Email:
Dodatkowe dane osoby
PKD
REGON
  Adresat:
Nazwa organu do którego kierowany jest wniosek:
Ulica:
Kod pocztowy:
Miejscowość:

 

 

TYTUŁ
Korekta informacji w sprawie podatku leśnego IL-1
TREŚĆ

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia korekty.

Data zmiany  

Informacje dodatkowe o okolicznościach powodujących obowiązek złożenia korekty:

 

 Czy las stanowi małżeńską wspólność ustawową?

 DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁMAŁŻONKA

Nazwisko

Pierwsze imię

Drugie imię

PESEL

NIP

Imię ojca *

Data urodzenia *

REGON **

Imię matki *

PKD **

* - dotyczy małżonka nie posiadającego nr PESEL

** - dotyczy małżonka będącego przedsiębiorcą

ADRES ZAMIESZKANIA WSPÓŁMAŁŻONKA

Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

DANE DOTYCZĄCE GRUNTÓW/LASÓW

Położenie gruntów  (miejscowość, adres)

Rodzaj własności , użytkowania:

Numer księgi wieczystej lub zbioru dokumentów

Identyfikatory geodezyjne nieruchomości

 DANE DOTYCZĄCE LASÓW

Uzupełnić powierzchnię w ha (z dokładnością do czterech miejsc po przecinku)

Lasy

Powierzchnia w ha

Lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody

Powierzchnia w ha

Lasy wchodzące w skład parków narodowych

Powierzchnia w ha

DANE O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA

  Przepis prawa będący podstawą zwolnienia (tytuł zwolnienia) Powierzchnia w ha
Przedmioty zwolnione

DODATKOWE INFORMACJE

  1.  Data nabycia /data zmiany  - data powstania okoliczności od której uzależnione jest powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego bądź zmiany w obowiązku podatkowym, np. data nabycia nieruchomości aktem notarialnym, data zawarcia umowy dzierżawy lub najmu, data otwarcia spadku (zgon spadkodawcy), data zbycia nieruchomości lub jej części, data zakończenia budowy  lub rozpoczęcia użytkowania nowo powstałego budynku, data rozbiórki budynku, data rozpoczęcia lub zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej, data zmiany klasyfikacji gruntu itp. 
  2.  Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym.
PODSTAWA PRAWNA
  1.  Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.), Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 465, ze zm.), Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 1381, ze. zm.).