Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. Do pełnego korzystania z aplikacji eObywatel prosimy o włączenie JavaScript.

Deklaracja na podatek od nieruchomości 2018

 

Miejscowość:   Data:
    
Wnioskodawca

Typ wnioskodawcy:

 
Dane osobowe  
Imię:
Drugie imię:
Nazwisko:
PESEL:
NIP:
Adres zamieszkania  
Województwo:
 Powiat:
Gmina:
Miejscowość:
Ulica:
Numer domu:
Numer lokalu:
Kod pocztowy:
Poczta:
Kontakt  
Telefon:
Email:
   
 
 
Dane instytucji
Nazwa pełna:
KRS:
REGON:
NIP:
Adres siedziby  
Województwo:
Powiat:
Gmina:
Miejscowość:
Ulica:
Numer domu:
Numer lokalu:
Kod pocztowy:
Poczta:
Kontakt  
Telefon
Faks:
Email:

 

 
   Adresat:
Nazwa organu do którego kierowany jest wniosek:
Ulica:
Kod pocztowy:
Miejscowość:

 

 

TYTUŁ
DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
TREŚĆ
PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Rodzaj podmiotu


DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU
POWIERZCHNIA GRUNTÓW
 

Podstawa opodatkowania w m2 / ha

Stawka podatku Kwota podatku (bez zaokrągleń)

1. Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

2. Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych  

3. Grunty niezabudowane, objęte obszarem rewitalizacji,
o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji,  i położone na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego

 
4. Pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego


POWIERZCHNIA UŻYTKOWA* BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI
* Powierzchnia użytkowa – powierzchnia mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych przy czym powierzchnię pomieszczeń o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m, powierzchnię tę pomija się. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe
  Podstawa opodatkowania w m2 Stawka podatku Kwota podatku (bez zaokrągleń)
1. Mieszkalne
2. Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz części budynków mieszkalnych zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej
3. Zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
4. Związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalnosci leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń
5. Zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
6. Budynki gospodarcze
7. Garaże wolnostojące
8. Inne, pozostałe budynki wcześniej nie wymienione


WARTOŚĆ BUDOWLI LUB ICH CZĘŚCI ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
  Podstawa opodatkowania w zł
z dokładnością do 1 zł
Stawka podatku Kwota podatku (bez zaokrągleń)
1. Budowle
KWOTA PODATKU DO ZAPŁATY
1. Kwota podatku do zapłaty po zaokrągleniu do pełnych złotych
(suma poz. 25,28,31,34,37,40,43,46,49,52,55,58,61)


INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
Wyszczególnienie Przepis prawa z którego tytułu przysługuje zwolnienie Podstawa opodatkowania Stawka podatku Kwota podatku (bez zaokrągleń)
1. Nieruchomości zwolnione na podstawie przepisów ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t.Dz.U. z 2014 r., poz. 849, ze zm.).
 
Budynki – pow. w m2
Grunty – pow. w m2(ha)
Budowle wartość w zł
2. Nieruchomości zwolnione na podstawie obowiązujących na dany rok podatkowy uchwał Rady Miejskiej w Wadowicac    Budynki – pow. w m2
Grunty – pow. w m2 (ha)
Budowle wartość w zł

PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA

Nazwisko

Imię

Data wypełnienia deklaracji

 

DODATKOWE INFORMACJE

ADNOTACJE PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ

PODSTAWA PRAWNA
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t.Dz.U. z 2014 r., poz. 849, ze zm.).
Składający: Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób fizycznych tworzących wspólnotę mieszkaniową.
Termin składania: Do dnia 31 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego, lub na zmianę wysokości opodatkowania.
    INFORMACJE DODATKOWE

    * Pouczenie ; W przypadku niezapłacenia w obowiązującym terminie kwoty podatku z poz. 62 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1619 ze zm.).

    Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym.