Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. Do pełnego korzystania z aplikacji eObywatel prosimy o włączenie JavaScript.

Deklaracja na podatek leśny 2018

 

Miejscowość:   Data:
    
Wnioskodawca

Typ wnioskodawcy:

 
Dane osobowe  
Imię:
Drugie imię:
Nazwisko:
PESEL:
NIP:
Adres zamieszkania  
Województwo:
 Powiat:
Gmina:
Miejscowość:
Ulica:
Numer domu:
Numer lokalu:
Kod pocztowy:
Poczta:
Kontakt  
Telefon:
Email:
   
 
 
Dane instytucji
Nazwa:
KRS:
REGON:
NIP:
Adres siedziby  
Województwo:
Powiat:
Gmina:
Miejscowość:
Ulica:
Numer domu:
Numer lokalu:
Kod pocztowy:
Poczta:
Kontakt  
Telefon
Faks:
Email:

 

 
   Adresat:
Nazwa organu do którego kierowany jest wniosek:
Ulica:
Kod pocztowy:
Miejscowość:

 

 

TYTUŁ
DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY
TREŚĆ

DANE DOTYCZĄCE LASÓW NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU
Rodzaj gruntów leśnych Powierzchnia w ha fizycznych
(z dokładnością do 1m2)
Stawka podatku Kwota podatku
(bez zaokrągleń)
1. Lasy
2. Lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody
3. Lasy wchodzace w skład parków narodowych
Łączna kwota podatku – po zaokrągleniu do pełnych złotych
 DANE O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA 
  Przepis prawa będący podstawą zwolnienia
(tytuł zwolnienia)
Powierzchnia 
Przedmioty zwolnione  
PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA

Nazwisko

Imię

Data wypełnienia deklaracji

 
DODATKOWE INFORMACJE

ADNOTACJE PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ

PODSTAWA PRAWNA

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2013, poz. 465, ze zm.).
Składający: Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej będących właścicielami   nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób fizycznych tworzących wspólnotę mieszkaniową.
Termin składania: Do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego, lub wysokość opodatkowania.