Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. Do pełnego korzystania z aplikacji eObywatel prosimy o włączenie JavaScript.

Wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości

 

Miejscowość:   Data:
    
Wnioskodawca

Typ wnioskodawcy:

 
Dane osobowe  
Imię:
Drugie imię:
Nazwisko:
PESEL:
NIP:
Adres zamieszkania  
Województwo:
 Powiat:
Gmina:
Miejscowość:
Ulica:
Numer domu:
Numer lokalu:
Kod pocztowy:
Poczta:
Kontakt  
Telefon:
Email:
   
 
 
Dane instytucji
Nazwa skrócona:
KRS:
REGON:
NIP:
Adres siedziby  
Województwo:
Powiat:
Gmina:
Miejscowość:
Ulica:
Numer domu:
Numer lokalu:
Kod pocztowy:
Poczta:
Kontakt  
Telefon
Faks:
Email:

 

 
   Adresat:
Nazwa organu do którego kierowany jest wniosek:
Ulica:
Kod pocztowy:
Miejscowość:

 

 

TYTUŁ
WNIOSEK O PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI
TREŚĆ

wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości niezależnie od ustaleń planu miejscowego

Na podstawie art. 95 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, wnoszę o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości położonej w:

oznaczonej nr:

Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność:

Celem podziału nieruchomości jest:

Określenie sposobu dostępu nowo projektowanych działek do drogi publicznej (dostęp bezpośredni, wydzielenie działki pod drogę wewnętrzną lub ustanowienie służebności dojazdu):

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1. 
protokół z przyjęcia granic nieruchomości 

Załącznik 2. 
wykaz zmian gruntowych

Załącznik 3. 
wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej

Załącznik 4. 
mapę z projektem podziału - po 1 egz. dla każdej ze stron postępowania + 1 egz. dla Urzędu

Załącznik 5. 
mapa uzupełniająca z wykazem zmian gruntowych – sporządzona w przypadku potrzeby wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów (zmiana powierzchni/przebiegu granicy/zniesienia dzielonych działek)

Załącznik 6.
aktualny dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości

Załącznik 7.
wypis z rejestru gruntów i budynków

Załącznik 8.
opinia właściwego zarządcy drogi o możliwości wykonania zjazdu (w przypadku projektowanych nowych zjazdów z drogi krajowej lub powiatowej)

Załącznik 9.
rzuty poszczególnych kondygnacji budynku przedstawiające projektowany odcinek granicy wewnątrz budynku, w przypadku podziału nieruchomości zabudowanej, gdy proponowany podział powodowałby również podział budynku (art.93 ust.3b ustawy o gospodarce nieruchomościami)

Załącznik 10.
pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na podział nieruchomości w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków

PODSTAWA PRAWNA
 

Dział III Rozdział 1 ustawy z dnia 21.08. 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r., poz. 121 z późn. zm.),Rozp. Rady Ministrów z dnia 07.12.2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U. z 2004r., Nr 268, poz. 2663).