Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. Do pełnego korzystania z aplikacji eObywatel prosimy o włączenie JavaScript.

Podatek rolny od osób fizycznych 2018

 

 

TYTUŁ
Informacja o nieruchomościach, obiektach budowlanych, gruntach i lasach
TREŚĆ


A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI

1.

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA INFORMACJI

2. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia informacji.

 

3. Informacje dodatkowe o okolicznościach powodujących obowiązek złożenia informacji :

C. DANE PODATNIKA

C.1. DANE IDENTYFIKACYJNEPODATNIKA

4.Nazwisko
5. Pierwsze imię, drugie imię
6. PESEL

7. NIP

8. Imię ojca, imię matki*

*wypełnia podatnik nie posiadający numeru PESEL
9. Data urodzenia*

*wypełnia podatnik nie posiadający numeru PESEL
10.*
REGON 
PKD 
*wypełnia podatnik będący przedsiębiorcą

C.2. ADRES ZAMIESZKANIA

11. Kraj
12. Województwo
13. Powiat
14. Gmina
15. Ulica
16.Nr domu
17. Nr lokalu
18. Miejscowość
19.Kod pocztowy
20.Poczta

Czy las stanowi małżeńską wspólność ustawową?

 C.3. DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁMAŁŻONKA

21.Nazwisko

22.Pierwsze imię

22.Drugie imię

23. PESEL

24.NIP

25.Imię ojca *

26.Data urodzenia *

27.REGON **

25.Imię matki *

27.PKD **

* - dotyczy małżonka nie posiadającego nr PESEL

** - dotyczy małżonka będącego przedsiębiorcą

C.4. ADRES ZAMIESZKANIA WSPÓŁMAŁŻONKA

28.Kraj

29.Województwo

30.Powiat

31.Gmina

32.Ulica

33.Nr domu

34.Nr lokalu

35.Miejscowość

36.Kod pocztowy

37.Poczta

 D. Informacje o załącznikach

39. Ilość załączników ZN-1

40. Załącznik ZR-1 - O GRUNTACH

41. Ilość załączników ZR-1

43. Ilość załączników ZL-1


DODATKOWE INFORMACJE

  1.  Data nabycia /data zmiany  - data powstania okoliczności od której uzależnione jest powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego bądź zmiany w obowiązku podatkowym, np. data nabycia nieruchomości aktem notarialnym, data zawarcia umowy dzierżawy lub najmu, data otwarcia spadku (zgon spadkodawcy), data zbycia nieruchomości lub jej części, data zakończenia budowy  lub rozpoczęcia użytkowania nowo powstałego budynku, data rozbiórki budynku, data rozpoczęcia lub zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej, data zmiany klasyfikacji gruntu itp. 
  2.  Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym.
PODSTAWA PRAWNA
  1.  Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.), Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 465, ze zm.), Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 1381, ze. zm.).