Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. Do pełnego korzystania z aplikacji eObywatel prosimy o włączenie JavaScript.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej

 

TYTUŁ
DO-1

  DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ 

TREŚĆ
PESEL:
NIP:
 A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI           
   Burmistrz Wadowic, pl. Jana Pawła II 23, 34-100 Wadowice                  
 B.  OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI             
      1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)                              

data zaistnienia zmian
2. Przyczyna złożenia nowej deklaracji                
 
 B.1. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJE               
      1. Składający (zaznaczyć właściwy kwadrat)               

 

2. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat)              

3. Imię i nazwisko (osoba fizyczna) lub pełna nazwa (osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej) 4. Nr telefonu kontaktowego (opcjonalnie)
 
 
 
 B.2. ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ                        
   1. Kraj       2. Województwo      3. Powiat       
     
4. Gmina       5. Ulica      6. Nr domu     7. Nr lokalu 
       
8. Miejscowość      9. Kod pocztowy      10. Poczta       
     
 B.3. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE                        
                                   
1. Ulica       2. Nr domu   3. Nr lokalu    4. Obręb - numer działki    
5. Miejscowość      6. Kod pocztowy    7. Poczta        
 C. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ
    1. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części B.3. niniejszej deklaracji zamieszkuje:   mieszkaniec/mieszkańców  (podać liczbę)          
                        
2. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części B.3. niniejszej deklaracji znajduje się:    gospodarstwo domowe/gospodarstw domowych  (podać liczbę)     
                        
3. Oświadczam, że odpady na terenie nieruchomości wskazanej w punkcie B.3. będą zbierane  w sposób:  

            

 D. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ
    (wypełniają właściciele nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy)        

 Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców oraz stawki określonej w Uchwale Rady Miejskiej w Wadowicach i będzie wynosić:  

 

    1. Liczba osób 2. Stawka 3. Wysokość opłaty miesięcznej  
liczba osób do czterech
w gospodarstwie domowym
 

liczba osób powyżej czterech
w gospodarstwie domowym

 
Łączna deklarowana wysokość opłaty miesięcznej z nieruchomości zamieszkałej  

 

słownie złotych:

 

   
E. POUCZENIE                     
   1.  Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawiania tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r.  poz. 1619).         
     
2.  Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć w Urzędzie Miejskim w Wadowicach deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 14 dni od dnia powstania odpadów na danej nieruchomości.     
   
3.  W przypadku zmiany danych zawartych w pierwszej deklaracji, właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację do Burmistrza Wadowic w terminie do 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.           
   
4.   W przypadku niezłożenia deklaracji w terminach określonych w pkt 2 lub pkt 3, bądź uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji, Burmistrz Wadowic określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomości o podobnym charakterze.
5.    Zadeklarowany sposób gromadzenia odpadów komunalnych będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązywania się                       z obowiązku segregacji odpadów komunalnych naliczona zostanie opłata jak za odbiór odpadów niesegregowanych (zmieszanych)  wraz z zaległymi odsetkami.                  
6.

Wraz z deklaracją należy złożyć pełnomocnictwo, w przypadku kiedy właściciel nieruchomości reprezentowany jest przez pełnomocnika

 

F. INFORMACJE O ZAŁĄCZNIKACH (należy podać liczbę oraz rodzaj załączników)     
 

 

G.  PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ    
        SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ                
1. Imię           2. Nazwisko         
3. Data wypełnienia (dzień-miesiąc-rok)      4. Podpis (pieczęć) składającego      
 

DODATKOWE INFORMACJE

Składający:

Właściciele nieruchomości zamieszkałych na których powstają odpady komunalne

Miejsce składania:

Urząd Miejski w Wadowicach, pl. Jana Pawła II 23, 34-100 Wadowice

ZAŁĄCZNIKI

 

PODSTAWA PRAWNA
 Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)
   
   Klauzula informacyjna

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119), zwanego dalej RODO, informuję że:

  1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Burmistrz Wadowic, Urząd Miejski w Wadowicach, Plac Jana Pawła II 23, 34-100 Wadowice, tel. 33 873 18 11 do 15, email: um@wadowice.pl
  2. Dane kontaktowe inspektora danych osobowych u Administratora: iod@wadowice.pl
  3. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  4. Posiada Pan/i prawo do dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzaniem
  5. Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdyby przetwarzanie Pan/i danych osobowych naruszało przepisy ogónego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27.04.2016 r.
  6. Pana/i dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
  7. Pana/i dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, jeśli przewidują to odpowiednie przepisy prawa.