Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. Do pełnego korzystania z aplikacji eObywatel prosimy o włączenie JavaScript.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy

 

TYTUŁ
DO-2

  DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku

TREŚĆ
PESEL: NIP:
NIP:
 A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI           
   Burmistrz Wadowic, pl. Jana Pawła II 23, 34-100 Wadowice                  
 B.  OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI             
      1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)                              

 data zaistnienia zmian
2. Przyczyna złożenia nowej deklaracji                
 
 B.1. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJE               
      1. Składający (zaznaczyć właściwy kwadrat)               

 

2. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat)              

3. Imię i nazwisko (osoba fizyczna) lub pełna nazwa (osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej) 4. Nr telefonu kontaktowego (opcjonalnie)
 
 
 
 B.2. ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ                        
   1. Kraj       2. Województwo      3. Powiat       
     
4. Gmina       5. Ulica      6. Nr domu     7. Nr lokalu 
       
8. Miejscowość      9. Kod pocztowy      10. Poczta       
     
 B.3. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE                        
                                   
1. Ulica       2. Nr domu   3. Nr lokalu    4. Obręb - numer działki    
5. Miejscowość      6. Kod pocztowy    7. Poczta        
 C. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ
   
  1. Oświadczam, że odpady na terenie nieruchomości wskazanej w punkcie B.3. będą zbierane  w sposób: 

                        
D. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ
   

 

 

 

 

 

(wypełniają właściciele nieruchomości, na której niezamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne)

 Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn ilości pojemników oraz stawki określonej w Uchwale Rady Miejskiej w Wadowicach i będzie wynosić:

 

   1. Rodzaj  (pojemność) pojemików 2. Ilość pojemników (w miesiącu) 3. Stawka opłaty za dany rodzaj pojemnika 4. Opłata za dany rodzaj pojemnika (iloczyn  2 i 3)  

120 litrów

szt.  

240 litrów

szt.  
1100 litrów szt.  

7000 litrów

szt.  
Łączna deklarowana wysokość opłaty z nieruchomości niezamieszkałej   

słownie złotych:

 
     

D.2. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ

  (wypełniają właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekraacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku)
 

Wysokość opłaty rocznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn ilości domków letniskowych oraz stawki określonej w Uchwale Rady Miejskiej w Wadowicach i będzie wynosić:

 

 
  1. Ilość domków letniskowych, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 2. Ryczałtowa stawka opłaty 3. Kwota opłaty  
   
  słownie złotych:  
     
E. POUCZENIE                     
   1.  Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawiania tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r.  poz. 1619).         
     
2.  Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć w Urzędzie Miejskim w Wadowicach deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 14 dni od dnia powstania odpadów na danej nieruchomości.     
   
3.  W przypadku zmiany danych zawartych w pierwszej deklaracji, właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację do Burmistrza Wadowic w terminie do 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.           
   
4.   W przypadku niezłożenia deklaracji w terminach określonych w pkt 2 lub pkt 3, bądź uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji, Burmistrz Wadowic określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomości o podobnym charakterze.
5.    Zadeklarowany sposób gromadzenia odpadów komunalnych będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązywania się                       z obowiązku segregacji odpadów komunalnych naliczona zostanie opłata jak za odbiór odpadów niesegregowanych (zmieszanych)  wraz z zaległymi odsetkami.                  
6.

Wraz z deklaracją należy złożyć pełnomocnictwo, w przypadku kiedy właściciel nieruchomości reprezentowany jest przez pełnomocnika

 

F. INFORMACJE O ZAŁĄCZNIKACH (należy podać liczbę oraz rodzaj załączników)     
 

 

G.  PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ    
        SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ                
1. Imię           2. Nazwisko         
3. Data wypełnienia (dzień-miesiąc-rok)      4. Podpis (pieczęć) składającego      
 

DODATKOWE INFORMACJE

Składający:

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wykorzystywanych jedynie przez część roku

Miejsce składania:

Urząd Miejski w Wadowicach, pl. Jana Pawła II 23, 34-100 Wadowice

ZAŁĄCZNIKI

 

PODSTAWA PRAWNA
 Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)
   
   Klauzula informacyjna

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119), zwanego dalej RODO, informuję że:

  1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Burmistrz Wadowic, Urząd Miejski w Wadowicach, Plac Jana Pawła II 23, 34-100 Wadowice, tel. 33 873 18 11 do 15, email: um@wadowice.pl
  2. Dane kontaktowe inspektora danych osobowych u Administratora: iod@wadowice.pl
  3. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  4. Posiada Pan/i prawo do dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzaniem
  5. Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdyby przetwarzanie Pan/i danych osobowych naruszało przepisy ogónego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27.04.2016 r.
  6. Pana/i dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
  7. Pana/i dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, jeśli przewidują to odpowiednie przepisy prawa.