Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. Do pełnego korzystania z aplikacji eObywatel prosimy o włączenie JavaScript.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

 

Miejscowość:  Data:
   
Wnioskodawca

Typ wnioskodawcy:

 
Dane osobowe 
Imię:
Drugie imię:
Nazwisko:
PESEL:
NIP:
Adres zamieszkania 
Województwo:
 Powiat:
Gmina:
Miejscowość:
Ulica:
Numer domu:
Numer lokalu:
Kod pocztowy:
Poczta:
Kontakt 
Telefon:
Email:
  
 
 
Dane instytucji
Nazwa skrócona:
KRS:
REGON:
NIP:
Adres siedziby 
Województwo:
Powiat:
Gmina:
Miejscowość:
Ulica:
Numer domu:
Numer lokalu:
Kod pocztowy:
Poczta:
Kontakt 
Telefon
Faks:
Email:

 

 
  Adresat:
Nazwa organu do którego kierowany jest wniosek:
Ulica:
Kod pocztowy:
Miejscowość:

 

 

TYTUŁ
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
TREŚĆ

 

Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 roku (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1330 j.t., z późn. zm.) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:

 SPOSÓB I FORMA UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI:

 

 FORMA PRZEKAZANIA INFORMACJI:

 Adres email:

 Adres wysyłki listu z informacją:

Miejscowość:

Ulica:

Numer domu:

Numer lokalu:

Kod pocztowy:


 

* wypełnić jeśli adres jest inny niż podany wcześniej

PODSTAWA PRAWNA
 

Konstytucja Rzeczypospolitej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483, z późn. zm.), ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1330 j.t., z późn. zm.) , ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, z późn. zm.), uchwała nr XXXIX/284/2017 Rada Miejska w Wadowicach  z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie: przyjęcia Statutu Gminy Wadowice (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2017 r., poz. 4900).

   
   Klauzula informacyjna

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119 str.1), zwanego dalej RODO informuję, że:

   

           1.         Administratorem Pana/i danych osobowych jest Burmistrz Wadowic, Urząd Miejski    w Wadowicach, plac Jana Pawła II 23, 34-100 Wadowice, tel. 33 873 18 11, e-mail: um@wadowice.pl

           2.         Dane kontaktowe inspektora ochrony danych u Administratora: tel. 33 873 18 11 w.208, e-mail: iod@wadowice.pl

           3.         Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na złożony wniosek o udostępnienie informacji publicznej na art.6 ust.1 lit.c RODO oraz
  na podst. ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2018 poz.1330 t.j.)

           4.         Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie
  na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie.

           5.         Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z instrukcji kancelaryjnej.

           6.         Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania oraz  ograniczenia przetwarzania.

           7.         Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdyby przetwarzanie Pana/i danych osobowych naruszało przepisy RODO.

           8.         Pana/i dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

           9.         Pana/i dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

         10.       Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym. Jest Pan/i zobowiązany/a do podania danych określonych we wniosku, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości wydania decyzji.